Základní projektové aktivity

1 Příprava a pilotní ověření činnosti sociálně zdravotního komunitního centra

Smyslem činnosti Centra je:

  • propojovat a koordinovat sociální a zdravotní služby ve prospěch řešení nepříznivé životní situace klienta a jeho rodiny formou řízeného procesu case managementu a to za účasti všech dostupných zdrojů (rodina, odborníci: sociální a zdravotní služby, veřejná správa, veřejné služby, apod.),
  • poskytovat přehled o možných dostupných službách odpovídající potřebám pečujících rodin a zabezpečovat k nim přístup (sociální, zdravotní služby včetně služeb veřejných), které by péči rodinám usnadnily a vhodně doplnily již péči poskytovanou v rámci rodiny (maximální možná podpora pečujících osob),
  • usilovat o maximální zpřehlednění nabídky služeb na daném území.

Výstupem práce bude sestavení individuálního plánu komunitní sociálně zdravotní péče vyplývající z případových konferencí.

Poradce bude pracovat s rodinami pečujícími o své potřebné členy, jejichž problém má multikauzální příčiny, na něž není současné uspořádání systému sociálních a zdravotních služeb schopno efektivně reagovat (právě nepropojenost sociálně zdravotní péče).

 

2 Pořádaní interaktivních vzdělávacích kurzů a svépomocných skupin pro pečující osoby

Celkem se uskuteční až 54 vzdělávacích kurzů v prezenční formě v Havířově a Uherském Brodě. Součástí vzdělávání bude i e-learning.

Vzdělávání bude probíhat v oblastech: manipulačních technik a polohování, péče o kůži, péče o lidi se specifickými potřebami z důvodu např. demence, Parkinsonovy choroby, CMP, IM. Prevence pádů a úrazů. Používání kompenzačních pomůcek, aj.

Realizace svépomocných skupin bude zajištěna 1 krát měsíčně v obou městech. Je plánováno až 36 setkání neformálních pečovatelů. Skupiny budou probíhat pod vedením psychologa, smyslem setkání je vzájemná podpora rodinných pečujících formou sdílení. Jedná se o setkávání lidí, které spojuje podobná zkušenost, zažívají podobné nebo stejné starosti, trápení, pocity. 

 

3 Tvorba Metodiky Centra a Studie úspor

 „Metodika aplikace sociálně zdravotní péče realizované prostřednictvím Center“, pro organizace poskytující sociální služby, pro zástupce obcí. (specifikace vymezení, nástrojů, metod a technik pomoci včetně modelů fungování Centra).

„Studie úspor sociálně zdravotní péče založené na komunitním modelu Center“, která je určená především pro zástupce obcí (představitele místních samospráv, manažery v oblasti sociálního plánování - vytvoření nástroje pro udržitelné financování sociálně zdravotní péče na úrovni obcí).

 

4 Příprava a realizace odborných workshopů v jednotlivých krajích

Konzultační workshopy tuto činnost zahájí. Ve vybraných 3 krajích proběhne řízená odborná konzultace se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a obcí k výstupům projektu – konzultace dílčích výstupů Metodiky Centra. Smyslem je podrobit výstupy metodiky připomínkování odborných zástupců dotčených stakeholderů projektu na širších odborných fórech. Otevřená platforma diskusních workshopů pomůže k další konkretizaci, zpřesnění, nebo úpravě výstupů z realizace projektu.

Odborné workshopy proběhnou ve 13 krajích, cílem bude představení základních výstupů projektu včetně představení základních kazuistik. Druhá část bude věnována proškolení zástupců obcí a poskytovatelů sociálních služeb v aplikaci finální metodiky Centra vzniklé v rámci KA3 tohoto projektu a také budou seznámeni s konkrétními ekonomickými dopady při zřízení Centra KA3 (studie úspor). Díky čemuž mohou na svém území v dlouhodobém horizontu plánovat a prognózovat ekonomický potenciál poskytovaných služeb. Seznámí se také s novými možnostmi poskytování služeb a podpory pečujícím rodinám.

 

5 Evaluační činnost projektu

Integrální součástí projektu je kontrafaktuální evaluace patřící mezi jedny z nejpřesnějších eval. metod pro stanovení dopadu projektu. Probíhá kontinuálně po celou dobu projektu. V rámci evaluace bude situace v pilotních ORP (Havířov, Uherský Brod) porovnána s kontrolní skupinou, která bude tvořena 3 městy (ORP). Bude kvantifikován potenciální dopad vzniku CENTRA a to jak ekonomický tak i neekonomický.