Sociální služby města Havířova

Název Sociální služby města Havířova
Sídlo Přemyslova 1618/12, 73601 Havířov – Podlesí
Identifikační číslo 60337583
Daňové identifikační číslo CZ 60337583
Jméno statutárního zástupce Ing. Milan Černý, ředitel 
Kontakty Telefon: +420 599 505 300
E-mail: sekretariat@ssmh.cz
Web: http://www.ssmh.cz/

 

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova byla zřízena Rozhodnutím Zastupitelstva města Havířova ke dni 1. 1. 1994. Statutárním orgánem SSmH je ředitel, který je za činnost příspěvkové organizace odpovědný Radě města Havířova.

Organizace má dlouholeté zkušenosti s prací se seniory, občany ohroženými sociálním vyloučením a osobami závislými na péči druhé osoby a rodinami.

Organizace je kvalifikovaným odborníkem v oblasti poskytování sociálních služeb. Svou skladbou služeb a kvalifikovaným personálem reaguje na aktuální poptávku služeb ve městě Havířově. Organizace je řádně registrována, její služby jsou plně poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Personál je kvalifikován v oboru a organizace dbá na pravidelný rozvoj potenciálu svých pracovníků. Organizace je také členem profesních sdružení.

Při koncipování služeb se vycházelo z respektování jejich specifických potřeb. Struktura navržených služeb umožňuje jejich vzájemné propojení a návaznost, neboť jsou zde vytvořeny předpoklady pro poskytování služeb formou terénní, ambulantní i pobytovou.

 

V současné době poskytujeme tyto sociální služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:     

 • Kontaktní centra
 • Nízkoprahová denní centra
 • Odborné sociální poradenství
 • Odlehčovací služby
 • Raná péče
 • Odborné sociální poradenství s názvem zařízení – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
 • Telefonická krizová pomoc s názvem zařízení – Linka důvěry
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Odborné sociální poradenství pro seniory
 • Pečovatelská služba
 • Odlehčovací služby s názvem zařízení – Denní a pobytové služby pro seniory – Respitiní péče
 • Denní stacionáře s názvem – Denní a pobytové služby pro seniory – Denní stacionář

V oblasti zdravotní péče poskytuje organizace péči v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut, ergoterapeut, všeobecná sestra (sestra domácí zdravotní péče).

 

Podstatou poskytovaných sociálních služeb i zdravotní péče je jejich kvalita, ohled na individuální potřeby klienta a respektování základních lidských hodnot.