Cílová skupina projektu

Osoby pečující o jiné závislé osoby

Cílová skupina pečujících osob získá z aktivit projektu přístup k ucelenému poradenskému servisu zaměřenému na kombinaci jejich péče s odbornou sociální a zdravotní službou formou pořádání případových konferencí, dále získají vzdělávání a podporu svépomocných skupin (tak budeme zvyšovat jejich osobní kompetence nutné k řešení této tíživé životní situace, kterou péče o závislou osobu je). Projekt jim vytváří podmínky, aby mohli lépe pečovat a poskytovat potřebou péči a tím v konečném důsledku udržet pečované osoby v jejich přirozeném domácím prostředí.

 

Orgány veřejné správy a jejich zaměstnanci

Konkrétně se jedná o nižší územně správní celky (obce).  Obce (ORP) mají povinnost zajišťovat na svém území služby pro potřebné občany, tudíž i pro pečující osoby. Zástupci obcí budou mít možnost na konzultačních workshopech připomínkovat metodiku Centra (tyto připomínky budou zapracovány ve finální verzi tohoto dokumentu).

Zástupci obcí budou mít možnost účastnit se odborných workshopů ve 13 krajích a budou proškoleni v aplikaci finální metodiky Centra s konkrétními ekonomickými dopady při zřízení Centra KA3 díky čemuž mohou na svém území v dlouhodobém horizontu plánovat a prognózovat ekonomický potenciál poskytovaných služeb.

 

Zástupci poskytovatelů sociálních služeb, kteří se zaměřují na poskytování soc. služeb především v domácím prostředí. Zástupci poskytovatelů se také budou moct účastnit konzultačních a odborných workshopů.

Seznámí se zejména s možnostmi poskytování služby Centra a výstupy projektu (Metodika Centra a Studie úspor). Představeny budou taktéž příklady dobré praxe sociálně zdravotní péče a jejich implementace do stávajícího systému služeb.